علی امینی خواه

اداره حفاری ها

شرح وظایف اداره حفاری ها

1-دریافت برنامه های آتی حفاری موسسات مشمول آیین نامه

2-بررسی وهماهنگی برنامه های حفاری موسسات  با یکدیگر

3-بررسی وهماهنگی برنامه های حفاری با طرح های بهسازی معابر

4-محاسبه واعلام هزینه عوارض متعلقه

5-صدور وعوارض متعلقه با توجه به اهمیت معبر

6-نظارت بر عملکرد حفاری موسسات

7رفع مشکلات بوجود آمده در خصوص حفاریها

8-ارسال نظرات وپیشنهادهای تحلیلی در خصوص حفاریها به دبیر خانه کمیسیون

9-نظارت بر حسن اجرای ضوابط معیارها ودستورالعملهای منصوب

10-اجرای مواردی که از طرق دبیرخانه کمیسیون ابلاغ شود

11-ارسال عملکرد ماهانه حفاری ها به دبیرخانه کمیسیون

12-بررسی برنامه های که با طرح عمرانی شهرداری تداخل دارد

13-نظارت بر حسن اجرای اطلاع رسانی حفاری به شهروندان محترم

14-بررسی برنامه های حفاری ماه آینده وعملکرد ماه گذشته موسسات در جلسات ماهانه

15-تصمیم گیری وصدور مجوز جهت اجرای حفاری های اضطراری وانشعابات

16-ارسال گزارش مالی ماهانه حفاریها به دبیرخانه کمیسیون

 

شرح وظایف کمیسیون امور حفاری در شهر کاشان

1-سیاست گذاری کلی در خصوص هماهنگی امور حفاری شرکت های خدمت رسان در سطح شهر کاشان

2-تدوین وتصویب راهکارهای اجرایی مالی

3-اضهارنظر وهماهنگی در خصوص مباحثی که در شهر کاشان را تحت الشعاع قرار می دهد (پروژه های ملی وپروژه های نظیر طرح فاضلایب شهر کاشان وغیره)

4-ایجاد هماهنگی در چارچوب ضوابط ومعیارها ودستور العمل های کمیسیون عالی در کارهای اجرایی موسسات مشمول ماده یکم این آیین نامه

5-رفع مشکلات ناشی از تصمیمات گرفته شده که در اجرا با مشکل مواجه شود

6-اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسایلی که از هر یک از اعضاء از طریق دبیرخانه مطرح می شود

7-نظارت بر اجرای ضوابط ومعیارها و دستورالعمل های مصوب کمیسیون عالی هماهنگی

8-تهیه وتنظیم گزارش تحلیلی در خصوص مسائل وعملکرد کمیسیون حفاری وارسال آن به کمیسیون عالی

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp